Stadgar§1Namn

Föreningens namn är ARVIKA TRAVHÄSTÄGARFÖRENING.


§2Ändamål

Föreningen har till uppgift:

- att tillvarata och befrämja medlemmarnas intressen vid travtävlingar på svenska och utländska travbanor,

- att aktivt verka för att intresset för travsporten stärks, genom engagemang och åtgärder som förbättrar och gör framsteg inom uppfödning, ägande, träning, tävling och gemenskap.


§3Ansluten till RST

Föreningen ska vara ansluten till Riksförbundet för Sveriges Travhästägare (RST), vilkas stadgar föreningen skall följa.


§4Säte

Föreningen skall ha sitt säte i Arvika.


§5Medlemskap

Varje person som, själv eller har när anhörig som, hel- eller deläger travhäst och/eller ägnar sig åt travhästuppfödning kan hos styrelsen ansöka om medlemskap. Styrelsen äger besluta om inträde i föreningen.


§6Utträde

Utträde ur föreningen kan ske efter skriftlig ansökan till styrelsen. Medlemskapet upphör då fr.o.m. nästföljande ordinarie föreningsstämma (Årsmöte).


§7Uteslutning

Föreningens styrelse kan vid allmänt sammanträde framlägga förslag om uteslutning av medlem som, motarbetar föreningens ändamål och stadgar, uppträder på sådant sätt att styrelsen finner att föreningens verksamhet och anseende skadas, inte följer de beslut som föreningen eller dess styrelse i överensstämmelse med dessa stadgar fattat.

För sådant förslag från styrelsen sida fordras ett minst 2/3:e delar av styrelsens ledamöter ställer sig bakom förslaget.

Medlem som trots 2 påminnelser innevarande år inte erlagt stadgad medlemsavgift, förlorar automatiskt sitt medlemskap i föreningen.


§8Medlemsavgift

Medlemsavgiften fastställes på föreningens ordinarie föreningsstämma (Årsmöte).


§9Rösträtt

Varje medlem har vid sammanträde en röst under förutsättning att medlemsavgiften för året är erlagd. Enkel majoritet gäller. Omröstning sker öppet, såvida inte sluten omröstning begärts. Vid lika röstetal äger ordföranden vid sammanträdet utslagningsröst, utom i fråga om val, då avgörande sker genom lottning. Röstning med fullmakt är ej tillåtet.

Styrelseledamot får ej deltaga i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärder, för vilka vederbörande är ansvarig eller i beslut om fastställande av ersättning till styrelsen eller val av revisorer och revisorssuppleanter.


§10Beslutande organ

 

Föreningens beslutande organ är:

 

• Allmänna sammanträden

• Styrelsen

• Revisorer


§11Allmänna sammanträden

 

Allmänna sammanträden är dels ordinarie föreningsstämma (årsmöte), höstmöte och extra sammanträde. Ordinarie föreningsstämma (årsmöte) hålls under 1:a kvartalet. Höstmöte hålles under 4:e kvartalet och extra sammanträde hålles då styrelsen eller revisorerna så beslutar eller då minst 10 av föreningens medlemmar skriftligen till styrelsen begär sådant

Kallelse till ordinarie föreningsstämma (årsmöte) skall av styrelsen skriftligen utsändas till medlemmarna senast tre veckor före stämman. Kallelse till Höstmötet skall av styrelsen skriftligen utsändas till medlemmarna senast två veckor före mötet. Kallelse till extra sammanträde skall av styrelsen utsändas till medlemmarna senast en vecka före sammanträdet. I kallelse till extra sammanträde skall anges de frågor som föranleder extra sammanträde.

Vid ordinarie föreningsstämma (årsmöte) skall följande ärenden föredragas:

 

Val av ordförande vid stämman,

Val av sekreterare vid stämman,

Val av två personer att jämte ordf. justera protokollet,

Fastställande av röstlängd,

Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning,

Föredragning årsredovisningen och styrelsens förvaltningsberättelse,

Föredragning av revisorernas berättelse,

Fastställande av resultat- och balansräkning samt styrelsens förslag till vinstdisposition,

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen,

Fastställande av ersättning till styrelsen och revisorer,

Val av styrelseledamöter jämte suppleanter,

Val av ordförande i styrelsen,

Val av två revisorer och två revisorssuppleanter,

Utseende av valberedning och ordf. i valberedningen,

Val av ordinarie ledamot jämte en suppleant till RST:s ordinarie årsmöte,

Fastställande av medlemsavgift,

Från styrelsen hänskjutna frågor,

Övriga frågor, enl. § 12


§12Av medlem väckt förslag

Medlem som önskar få ärende behandlat vid allmänna sammanträde, måste skriftligen och med angivande av ärendet därom göra anmälan till styrelsen senast en vecka före sammanträdet. Skulle vid sammanträde oanmäld fråga väckas, kan denna upptagas till behandling, om sammanträdet så beslutar.


§13Styrelsen

Föreningens styrelse utgöres av sju ledamöter jämte två suppleanter. Styrelsens ledamöter väljes för en mandatperiod av två år, varav fyra ledamöter det ena året och de återstående tre det andra året. Avgående styrelseledamot kan omväljas. Styrelsesuppleanterna väljes för en tid av ett år. Föreningens ordförande väljes för en tid av ett år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.

Avgår styrelseledamot före sin mandatperiods utgång skall kompletteringsval för återstående mandatperlod ske vid nästkommande ordinarie föreningsstämma (årsmöte).

Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Alla frågor inom styrelsen, med undantag för §7, avgöres genom enkel röstning. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsrösten. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordf. eller då minst fyra av ledamöterna så påfordrar.

Styrelsens åligganden och befogenheter: att bevilja sökande inträde som medlem i föreningen, att företräda och föra föreningens talan i alla frågor, att på ett betryggande och affärsmässigt sätt förvalta och handha föreningens medel och övrig egendom. Föra redovisning över föreningens räkenskaper, att i samband med ordinarie föreningsstämma avge årsredovisning, att föra medlemsförteckning med angivande av namn och adress, att föra protokoll över föreningens sammanträden, att till Wermlands Trafvarsällskap rekommendera medlemmar i enlighet med överenskommelse mellan RST och STC, att förbereda och avge utlåtande över de frågor som skall behandlas vid allmänna sammanträden.


§14Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår omfattar kalenderår. Upprättad årsredovisning tillsammans med styrelsens förvaltningsberättelse och revisionsberättelse skall bifogas kallelsen till ordinarie föreningsstämma (årsmöte).


§15Revisorer

För granskning av föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning väljes årligen på ordinarie föreningsstämma (årsmöte) två revisorer med två revisorssuppleanter.


§16Firmateckning

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen av den eller dem som styrelsen utser.


§17Valberedning

För val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, ordförande, revisorer och revisorssuppleanter skall finnas en valberedning bestående av tre ledamöter. Valberedningen utses för ett år på ordinarie föreningsstämma (årsmöte) då också en av ledamöterna utses till valberedningens ordförande.

Valberedningens förslag till val skall skriftligen tillställas medlemmarna tillsammans med kallelsen till ordinarie föreningsstämma (årsmöte).

Motförslag vid val skall tillställas valberedningens ordförande att vara denne tillhanda senast två veckor före stämman. Valberedningens ordförande har att senast en vecka före stämman, till medlemmarna sända ut inkommet motförslag.


§18Stadgeändring, upplösning

Vid fråga om ändring i stadgarna eller om föreningens upplösning, gäller följande bestämmelser: I samband med kallelse till sådant sammanträde måste särskilt angivas att sådan fråga skall behandlas. För ändring av stadgarna fordras beslut därom vid två på varandra följande sammanträden, varav ett skall vara ordinarie föreningsstämma (årsmöte). För föreningens upplösning gäller ovanstående men erfordras därjämte minst 2/3:delars majoritet vid båda sammanträdena. Vid föreningens upplösning skall dess tillgångar disponeras för ett ändamål, som är att hänföra till Svensk travsport.